ความรู้แค่ปลายนิ้ว – เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้างกับครูเฒ่าบุรีรัมย์

customLogoKitoKita2014-2018

ความรู้แค่ปลายนิ้ว – เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้างกับครูเฒ่าบุรีรัมย์

เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรู้แบบใหม่ไฉไลกว่าเดิมกับครูเฒ่าบุรีรัมย์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้่วิชาภาษาต่างประเทศ

เปิดตลาดความรู้ ให้เด็กยุคใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ติดอาวุธทางปัญญา

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนร...

Read More

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาสี 2016 – M.4/4

Read More

การเขียนประโยคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาสี 2016

ในช่วงกิจกรรมกีฬาสี 5-12กันยายน2556-ให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยท่านสามารถเลือกทีมงานกลุ่มละ 2-5 คน และเลือกภาพที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาสีที่ท่านคิดว่าสวยหรือชอบมากที่สุดและนำมาเขียนประโยคสั้น ๆ 2-3 ประโยค

Read More

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
แหล่งอ้างอิง – Google Form – ครูเฒ่าบุรีรัมย์ – Series 6 – วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (16: 16 น.)
Read More

กล่องส่งงาน M.4/2- การเขียนประโยคเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในกีฬาสี 2016

Read More

กล่องส่งงาน M.4/3- การเขียนประโยคเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในกีฬาสี 2016

ในช่วงกิจกรรมกีฬาสี 5 – 12 กันยายน 2556 – ให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ท่านสามารถเลือกทีมงานกลุ่มละ 2-5 คน และเลือกภาพที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาสีที่ท่านคิดว่า สวยหรือชอบมากที่สุด และนำมาเขียนประโยคสั้น ๆ 2-3 ประโยค

Read More

การเขียนประโยคเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจกีฬาสี 2016

ผลงานของท่านผู้สอนเริ่ม ตรวจตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สามารถส่งงานได้ที่นี้

แหล่งที่มา - https://padlet.com/kitayapoo2019/n2awdwrhxbvv

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน

9-10 คะแนน เขียนตรงตามประเด็นโดยใช้โครงสร้าง ศัพท์ สำนวนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสละสลวย

7-8 คะแนน เขียนตรงตามประเด็นโดยใช้โครงสร้าง ศัพท์ สำนวน...

Read More