รอบรู้อาเซียน ตอนที่ 6

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


แหล่งที่มา :
หนังสือชุด “ฉันและเธอเราคืออาเซียน”
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

29 comments to รอบรู้อาเซียน ตอนที่ 6

 • ด.ญ.มลธิรา สุขเฉลิม ม.3/1(ยุวกาชาด/สีฟ้า)  says:

  ดิฉันมีความคิดเห็นว่าในเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้มากมายทำให้ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องต่างๆ ได้รู้ว่าจัดตั้งขี้นเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร กฎบัตรอาเซียนนั้นคืออะไร มีความหมายอย่างไร และสำคัญอย่างไร รู้ว่าอาเซียนประกอบไปด้วยกี่ประเทศและได้รับความรู้ทั่วไปของแต่ละประเทศ ได้ศึกษาธงและสัญลักษณ์ของอาเซียน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและยังมีข้อมูลที่หลากหลาย ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ขอบคุณค่ะ

  • นางสาว กุลนันทน์ อาจรัมย์ ม.3/7 เลขที่ 12 ยุวกาชาติหน่วยสีแสด  says:

   จากการได้เข้ามาชมเว็บไซต์นี้ ทำให้ดิฉันได้รู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมาย ได้รู้ประเทศอาเซียนหลายประเทศ และได้รู้วัฒนธรรม เพลงประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ทางวิชาการและภาษาที่ใ้ช้พูดคุยทั่วไป สกุลเงิน ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนของเรา ได้รู้จักสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศอาเซียนหลายๆประเทศ เว็บไซต์นี้ทำให้ดิฉันได้เข้าใจประเทศอาเซียนได้มากขึ้น ทำให้ดิฉันได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เต็มรูปแบบขอบคุณค่ะ

 • เด็กหญิง พนิดา สุมหิรัญ ม.3/1( ยุวกาชาด/สีม่วง)
  ดิฉันได้เข้ามาศึกษาในเว็บไซต์นี้ ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น ทำให้ดิฉันรู้ว่า ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร ได้รู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนคืออะไร และก็ได้รู้ว่าประชาคมอาเซียนมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร ได้ศึกษาธงอาเซียน ศึกษาเงินตรา และวัฒนธรรม เว็บไซนี้ทำให้ดิฉันได้รู้อะไรมากมาย ทำให้ดิฉันได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เต็มรูปแบบขอบคุณค่ะ

 • นารี สุรินสมบูรณ์ชั้น ม.3/1 ยุวกาชาดสีชมพู  says:

  ด.ญ.นารี สุรินสมบูรณ์ ชั้นม.3/1(ยุวกาชาด สีชมพู)
  ดิฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้ให้ความรู้และมีประโยชน์ต่อดิฉันมากเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ในฐานนะที่ดิฉันเป็นเยาวชนของชาติและกำลังอยู่ในวัยที่ต้องเรียนหนังสือและหาความรู้ให้ตัวเองก็ควรที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและสิ่งที่สำคัญคือภาษาอังกฤษเพราะเราต้องสื่อสารกับคนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศของเราเว็บไซต์นี้ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนมากมายไม่ว่าจะเป็น กฎบัตรอาเซียนคืออะไร อาเซียนประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารบ้างดิฉันจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอบคุณค่ะ

  • นริศรา หอมหวล  says:

   จากการศึกษาจากเว๊บไซต์อาเซียน ก็ทำไห้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมายหลายประเทศ ทั้งได้รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายว่าอะไรบ้าง ประกอบด้วยอะไร ความหมายของกฎบัตรอาเซียน และได้รู้วัฒนธรรม เพลงประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ทางวิชาการและภาษาที่ใ้พูดคุยทั่วไป สกุลเงิน ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนของเรา และประโยชน์จากการอยู่ไนประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณเว๊บไซต์ดีๆ แบบนี้ที่ทำไห้ดิฉันเข้าใจ และจะนำความรู้จากการศึกาาเว๊บไซต์นี้ไปใช้ ในสมาคมอาเซียนในปี 2558

   • ด.ญ. นริศรา หอมหวล ม.3/7 เลขที่ 19 ยุวกาชาติหน่วยสีเขียว  says:

    ากการศึกษาจากเว๊บไซต์อาเซียน ก็ทำไห้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมายหลายประเทศ ทั้งได้รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายว่าอะไรบ้าง ประกอบด้วยอะไร ความหมายของกฎบัตรอาเซียน และได้รู้วัฒนธรรม เพลงประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ทางวิชาการและภาษาที่ใ้พูดคุยทั่วไป สกุลเงิน ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนของเรา และประโยชน์จากการอยู่ไนประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณเว๊บไซต์ดีๆ แบบนี้ที่ทำไห้ดิฉันเข้าใจ และจะนำความรู้จากการศึกาาเว๊บไซต์นี้ไปใช้ ในสมาคมอาเซียนในปี 2558

    • ด.ญ. นริศรา หอมหวล ม.3/7 เลขที่ 19 ยุวกาชาติหน่วยสีเขียว  says:

     จากการศึกษาจากเว๊บไซต์อาเซียน ก็ทำไห้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมายหลายประเทศ ทั้งได้รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายว่าอะไรบ้าง ประกอบด้วยอะไร ความหมายของกฎบัตรอาเซียน และได้รู้วัฒนธรรม เพลงประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ทางวิชาการและภาษาที่ใ้พูดคุยทั่วไป สกุลเงิน ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนของเรา และประโยชน์จากการอยู่ไนประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณเว๊บไซต์ดีๆ แบบนี้ที่ทำไห้ดิฉันเข้าใจ และจะนำความรู้จากการศึกาาเว๊บไซต์นี้ไปใช้ ในสมาคมอาเซียนในปี 2558

 • เด็กหญิงภัทราวดี แจ้งวัง ม.3/1 (ยุวกาชาด/สีชมพู)  says:

  ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นยุวกาชาดไทย ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในเว็บไซต์นี้ ข้าพเจ้าได้เห็นว่าเว็บไซต์นี้ มีข้อมูลและความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนมากมาย ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่ออะไร ได้ประโยชน์อย่างไร มีอารยธรรมที่แตกต่างกันอย่างไรของแต่ละประเทศ สัญลักษณ์ของธงอาเซียนมีความหมายว่าอย่างไร กฎบัตรอาเซียนนั้นคืออะไร และสำคัญอย่างไร ได้รู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของแต่ละประเทศ ได้รู้ว่าอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศอะไร ได้รู้ประวัติทั่วไปของแต่ละประเทศ และรู้จักสกุลเงินของแต่ละประเทศ ในเว็บไซต์นี้ได้ให้ความรู้กับข้าพเจ้ามากมาย เป็นเว็บไซต์ที่ข้าพเจ้าสนใจและชอบมาก และข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ

 • จากการศึกษาจากเว๊บไซต์อาเซียน ก็ทำไห้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมายหลายประเทศ ทั้งได้รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายว่าอะไรบ้าง ประกอบด้วยอะไร ความหมายของกฎบัตรอาเซียน และได้รู้วัฒนธรรม เพลงประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ทางวิชาการและภาษาที่ใ้พูดคุยทั่วไป สกุลเงิน ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนของเรา และประโยชน์จากการอยู่ไนประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณเว๊บไซต์ดีๆ แบบนี้ที่ทำไห้ดิฉันเข้าใจ และจะนำความรู้จากการศึกาาเว๊บไซต์นี้ไปใช้ ในสมาคมอาเซียนในปี 2558จ

 • ด.ญ.กฤษมาพร พรมรักษ์  says:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์อาเซียน ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากมาย รู้เกี่ยวสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายว่าอย่างไร ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้ง 10 ประเทศ เรื่องสกุลเงิน เมืองหลวง สีธงชาติ ภาษา อาหารประจำชาติ ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป เว็บไวต์นี้ทำให้ดิฉันมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นและดิฉันจะพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากๆขึ้น เพื่อดำรงชวิตในปี 2558 ดิฉันขอขอบคุณค่ะ
  ชื่อ ด.ญ.กฤษมาพร พรมรักษ์ ชั้น ม.3/7 สีแสด :)

 • ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นยุวกาชาด ได้เข้ามาศึกษาในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียนที่มีประโยชน์มาก มีการนำข้อมูลในหลายๆเรื่องมาให้ได้ศึกษาเช่น กฏบัตรอาเซียน คุณลักษณธของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ข้อมูลของแต่ในประเทศอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน จุดประสงค์ในการรวมตัวเป็นประัชาคม และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงการต่อต้านยาเสพติด ข่าวเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆ ทำให้ดิฉันได้เข้าถึงจ้อมูลประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในอาเซียนพร้อมทั้งข้อมูลเรื่องยาเสพติดด้วย ขอบคุณค่ะ

 • จากการศึกษาเว็บไซต์นี้ได้รับรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องข้อมูลของประเืทศต่างๆ อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปในประเทศอาเซียนได้ เด็กไทยในอาเซียน กฏบัตรอาเซียน เมืองหลวง ดอกไม้ประจำชาติ ชุดประจำชาติ อาหารประจำชาติและอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 รวมทั้งการนำเสนอสื่อมีเดียเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดด้วย

 • เด็กหญิงศิรภัสสร เวชชศิริกุล  says:

  ในฐานะที่ดิฉันเป็นยุวกาชาด จากการศึกษาเว็บไซต์นี้ทำให้ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ กฎบัตรอาเซียน ข้อมูลของแต่ประเทศเช่น ประชากร ดอกไม้ประจำชาติ พื้นที่ ภาษา สกุลเงิน นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเรื่องเด็กไทยในอาเซียน จุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การก่อตั้งประชาคม และในเว็บไซต์ยังมีการนำเสนอข้อมูลมีเดียเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งการต่อต้านยังเสพติด โทษของยาเสพติด ขั้นตอนการเลิกสารเสพติด และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย ขอบคุณมากค่ะ

 • ณัฐริกา ศรีรัมย์ ม.3/1 ยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า  says:

  ดิฉันรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้ มีประโยชน์มาก มีอะไรหลาย ๆ อย่างให้ศึกษา ให้ค้นคว้า ทุกอย่างที่อยู่ในเว็บนี้เป็นที่น่าศึกษาน่าค้นคว้ามาก มีทั้ง
  -ภาพยนต์ให้ดูให้ศึกษา
  -มีประวัติมากมายให้ศึกษาและค้นคว้า
  -มีภาพ,ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชม ให้ศึกษา.
  ดิฉันไม่ผิดหวังเลย ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาเว็บนี้

 • ด.ญ.กนิษฐา ภัททิยะโชติ  says:

  ประทับใจมากค่ะ ครั้งแรกที่ได้เข้ามาในเว็บนี้ ‘
  จากที่ไม่มีความรู้ ได้เข้ามาอ่าน มาชมในเว็บนี้ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างเต็มเปรี่ยม
  เว็บนี้ทำให้ทราบว่า สัญลักษ์ของอาเซี่ยนคืออะไรเกิดจากการนำอะไรมารวมกัน และสีต่างๆมีความหมาย มีที่มา มาจากอะไร
  และทำให้ทราบคำขวัญของอาเซี่ยน คือ One Vision, One Identity, One Community # หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
  และทำให้ทราบว่าแต่ละประเทศของอาเซี่ยนนั้น มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร สกุลเงินเรียกว่าอะไร วันชาติวันที่เท่าไร และอีกยอะแยะมากมาย
  ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับอาหารของประเทศเพื่อนบ้าน เครื่องแต่งกาย และอีกต่างๆ มากมายหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
  เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากเว็บนี้ไปบอกให้แก่ พี่ๆ น้องๆ เป็นความ ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยค่ะ
  เด็กหญิงกนิษฐา ภัททิยะโชติ ชั้นม. 3/7 หน่วยสีแสด

 • ด.ญ.สุทธิดา พูนสวัสดิ์ ม.3/3 (ยุวกาชาดหน่วยสีเหลือง)  says:

  ดิฉันได้อ่านข้อมูลของอาเซียนแล้ว ดิฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
  อีก ดิฉันได้รู้ว่าสัญลักษณ์อาเซียนเป็นแบบไหน และธงของ
  อาเซียนมีสีอะไรบ้าง แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร แต่ละสีมี
  ความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ละความหมายก็มีความสำคัญที่
  แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ดิฉันขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ที่ให้ความ
  รู้ดิฉันเพิ่มขึ้น

 • ด.ญ.น้ำทิพย์ กล่อมจิตม.3/3 (ยุวกาชาดหน่วยสีเหลือง)  says:

  ดิฉันได้อ่านและสรุปเรื่องราวของอาเซียนที่ดิฉันได้อ่านแล้ว ดิฉัน
  ได้รู้เรื่องราวของอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องราวเศรษฐกิจของ
  อาเซียน และการเมืองกาปกครอง การก่อตั้งต่างๆ ของอาเซียน
  เว็บไซต์นี้มีความรู้มากมาย ดิฉันได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก และ
  ดิฉันต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นี้มากๆ เลยค่ะ ดิฉันจะเปิดเว็บไซต์
  นี้เข้ามาดูบ่อยๆค่ะ

 • ราตรี อังกรรัมย์  says:

  ดิฉันได้มาอ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนแล้ว
  ดิฉันมีความรู้สึกประทับใจในผลงานของอาจารย์มากคะ
  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเพณีต่างๆของแต่ละประเทศ
  และวัฒนธรรมต่างๆคะ ดิฉันได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
  และเปนความรู้ที่ดิฉันจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันคะ

 • ฐิติมา บุรินรัมย์ ม.3/4 (ยุวกาชาดหน่วยสีเหลือง)  says:

  ดิฉันได้อ่านข้อมูลของอาเซียนแล้วมีประโยชน์มาก มีอะไรหลายๆอย่างได้ศึกษา และค้นคว้าหาความรู้จากเว็บนี้ ได้เข้าถึงข้อมูลประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในอาเซียนพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ

 • ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดมีความคิดเห็นจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนดิฉันได้รับความรู้อย่างมากเกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้กฎอาเซียน หลักการกลไกของอาเซียนและการบริหารว่าเป็นอย่างไร ที่ตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออะไรและเน้นอะไรเป็นสำคัญ ปัจจัยที่ทำให้จัดตั้งกลุ่มประชาคมอาเซียนขึ้นมาก็เพราะต้องการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งตรงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ความมั่นคง เพื่อความมั่นคงและกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆและคนอื่นๆได้รับรู้ด้วย

 • ช่อกิ่ง แก้วก่า ม.3/6 (ยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า)  says:

  ในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า ได้ศึกษาจากเว็บนี้มีประโยชน์มากๆ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ให้ทุกคนได้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่สองคือ ภาษาอังกฤษ ว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆในสิบประเทศอาเซียน

 • อนัญญา อรุณศิริสมบูรณ์ ม.3/6 (ยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า)  says:

  ในฐานะที่ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า จากการศึกษาเว็บไซต์นี้ได้รับรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้ค่าเงินความแตกต่างของแต่ละประเทศของสิบประเทศอาเซียน หลักการกลไกของอาเซียนและการบริหารว่าเป็นอย่างไร ที่ตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออะไรและเน้นอะไรเป็นสำคัญ ให้รู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ภาษาที่แตกต่างและต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 • ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด  says:

  ดิฉันได้อ่านข้อมูลของอาเซียนแล้ว ดิฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
  อีก ดิฉันได้รู้ว่าสัญลักษณ์อาเซียนเป็นแบบไหน และธงของ
  อาเซียนมีสีอะไรบ้าง แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร แต่ละสีมี
  ความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ละความหมายก็มีความสำคัญที่
  แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ดิฉันขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ที่ให้ความ
  รู้ดิฉันเพิ่มขึ้น
  ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด

 • ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด  says:

  ในฐานะที่ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดหน่วยสีฟ้า จากการศึกษาเว็บไซต์นี้ได้รับรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้ค่าเงินความแตกต่างของแต่ละประเทศของสิบประเทศอาเซียน หลักการกลไกของอาเซียนและการบริหารว่าเป็นอย่างไร ที่ตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออะไรและเน้นอะไรเป็นสำคัญ ให้รู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ภาษาที่แตกต่างและต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด

 • ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด  says:

  ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดมีความคิดเห็นจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนดิฉันได้รับความรู้อย่างมากเกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้กฎอาเซียน หลักการกลไกของอาเซียนและการบริหารว่าเป็นอย่างไร ที่ตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออะไรและเน้นอะไรเป็นสำคัญ ปัจจัยที่ทำให้จัดตั้งกลุ่มประชาคมอาเซียนขึ้นมาก็เพราะต้องการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งตรงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ความมั่นคง เพื่อความมั่นคงและกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆและคนอื่นๆได้รับรู้ด้วย

  ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดมีความคิดเห็นจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนดิฉันได้รับความรู้อย่างมากเกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้กฎอาเซียน หลักการกลไกของอาเซียนและการบริหารว่าเป็นอย่างไร ที่ตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออะไรและเน้นอะไรเป็นสำคัญ ปัจจัยที่ทำให้จัดตั้งกลุ่มประชาคมอาเซียนขึ้นมาก็เพราะต้องการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งตรงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ความมั่นคง เพื่อความมั่นคงและกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆและคนอื่นๆได้รับรู้ด้วย
  ด.ญ.ธัยนธรณ์ จิตรวรากุล ม.3/7 สีแสด

 • เด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ม.3/6 สีฟ้า  says:

  ชื่อเด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ชั้น ม.3/6 เลขที่23 (ยุวกาดหน่าวยสีฟ้า)
  เนื่องจากข้าพเจ้าได้เรียนรู้เว็บไซต์อาเซียน ข้าพเจ้าได้รู้ว่าใน 10 ประเทศอาเซียนมีความเป็นาอย่างไรและในการใช้ภาษาซึ่งได้ใช้ภาอังกฤษเป็นหลักที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้เรียนรู้ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมาย และได้เรียนรู้สิ่งอื่นอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ศึกษาข้าพขอขอบคุรเว็บไซต์นี้ที่ให้ความรู้กับข้าพเจ้าและและข้าพเจ้าจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติอีกต่อไปคะ

 • เด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ม.3/6 สีฟ้า  says:

  ชื่อเด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ชั้น ม.3/6 เลขที่23 (ยุวกาดหน่าวยสีฟ้า)
  เนื่องจากข้าพเจ้าได้เรียนรู้เว็บไซต์อาเซียน ข้าพเจ้าได้รู้ว่าใน 10 ประเทศอาเซียนมีความเป็นาอย่างไรและในการใช้ภาษาซึ่งได้ใช้ภาอังกฤษเป็นหลักที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้เรียนรู้ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมาย และได้เรียนรู้สิ่งอื่นอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ศึกษาข้าพขอขอบคุรเว็บไซต์นี้ที่ให้ความรู้กับข้าพเจ้าและและข้าพเจ้าจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติอีกต่อไปคะ

  Reply

 • เด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ม.3/6 สีฟ้า  says:

  ชื่อเด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ชั้น ม.3/6 เลขที่23 (ยุวกาดหน่าวยสีฟ้า)
  ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาดมีความคิดเห็นจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียนดิฉันได้ค้นคว้าข้อมูลนี้ได้ได้ง่ายก็เพราะเว็บไซต์นี้ซึ่งให้ความสะดวกและมีเนื้อหามากมายดิฉันขอขอบคุณ เว็บไซต์นี้ที่ให้ความรู้และข้อมูล ที่จะต้องนำไปศึกษาหาความรุ้เพื่อจะนำไปใช้ในปี2558อีกต่อไปคะและอีอย่างดิฉันเป็นเยาวชนดิฉันจะนำความรูที่ได้ไปเผยแพร่ในชีวิตประจำวันอีกต่อไปคะ

 • เด็กหญิง ศิวนาถ โกรัมย์ ม.3/6 สีฟ้า  says:

  ดิฉันเป็นเยาวชนยุวกาชาด ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีเพลงที่เพราะอีกอย่างมันทำให้เป็นบรรยากาศกับข้อมูลคะ เนื้อหาที่ดิฉันได้ค้นหามีเนื้อหาหลากหลายที่ดิฉันยังไม่รู้ดีและดิฉันได้รู้ข้อมูลอาเซียนมากขึ้นและได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มาศึกษา ดิฉันขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ที่ได้ให้ความรู้กับดิฉัน ดิฉันจะพัฒนาการใช้ใช้ภาษาให้มากขึ้นคะ และเพื่อจะได้นำไปใช้ในสมาคมอาเซียนตลอดไปคะ ขอบคุณคะ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>